Všeobecné predajné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné predajné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VPP“) prevádzkovateľa internetového obchodu DATASERVIS VRANOV s.r.o, so sídlom Námestie slobody 2, Vranov nad Topľou, 09301 IČO: 36 734 039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky vzťahy, ktoré vznikajú pri predaji tovaru predávajúcim zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu www.dataservis.eu.

1.2. Zákazníkom predávajúceho môže byť fyzická osoba (ďalej ako „kupujúci“). Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“).,

1.3. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maily kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VPP.

1.4. Je nevyhnutné, aby ste si pred používaní tejto webovej stránky pozorne prečítali naše VPP, naše Zásady používania súborov cookie a naše Zásady spracúvania osobných údajov ďalej spoločne len „Zásady ochrany údajov“) . Pri používaní tejto webovej lokality alebo zadaní objednávky na tejto lokalite ste viazaný/-á týmito podmienkami a zásadami ochrany údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami a zásadami ochrany údajov, túto webovú lokalitu nepoužívajte.

1.5. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na internetovej stránke predávajúceho www.dataservis.eu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol pred jej odoslaním informovaný o všetkých náležitostiach v súlade s ustanovením §10a až §14 zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Uzatvorenie Zmluvy - objednávka

2.1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Objednávku tovaru uskutoční kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.dataservis.eu.

2.2. Odoslaná objednávka je pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, záväzná momentom jej odoslania predávajúcemu, avšak nie je tým dotknuté ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu krstné meno a priezvisko fyzickej osoby, prípadne názov právnickej osoby, emailová adresa, telefonický kontakt, názov tovaru, presná špecifikáciu tovaru, množstvo objednaného tovaru, presné miesto dodania tovaru (adresa doručenia), spôsob prepravy a spôsob úhrady kúpnej ceny. Aby ste mohli zadať objednávku, je potrebné postupovať podľa postupu online nakupovania a kliknúť na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Upozorňujeme, že zadaním objednávky máte povinnosť za svoju objednávku zaplatiť. Následne vám bude zaslaný e-mail s potvrdením prijatia vašej objednávky („Potvrdenie o prijatí objednávky“) . To neznamená, že objednávka bola nami prijatá. Vaša objednávka je ponuka na zakúpenie jedného či viacerých produktov, ktorú nám predkladáte. Všetky objednávky podliehajú nášmu schváleniu. O našom súhlase vás budeme informovať e-mailom, v ktorom vám potvrdíme, že objednávka bola odoslaná („Potvrdenie o dodávke“). Zmluva medzi zmluvnými stranami o kúpe výrobku (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená až vtedy, keď vám zašleme potvrdenie o objednávke.

2.3. Zhrnutie údajov o objednávke bude pripojené k potvrdeniu o dodávke („Elektronická účtenka“).

2.4. Ak je kupujúci spotrebiteľom, neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je Informácia pre zákazníka, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom týchto VPP a Zásad ochrany údajov.

3. Dostupnosť tovaru

3.1. Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade, resp. nedokáže požadovaný tovar obstarať, prípadne ho dodať kupujúcemu v požadovanom množstve) neakceptovať objednávku kupujúceho alebo zrušiť už potvrdenú objednávku kupujúceho, o čom bude kupujúceho informovať (telefonicky, písomne, e-mailom). Vyhradzujeme si právo tak učiniť kedykoľvek. Za odstránenie akýchkoľvek výrobkov z tejto webovej lokality alebo za odstránenie či úpravu akéhokoľvek materiálu alebo obsahu z tejto webovej lokality, ani za spracovanie objednávky po zaslaní potvrdenia o objednávke nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane.

3.2. Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo poskytnúť kupujúcemu informácie o náhradných výrobkoch rovnakej alebo vyššej kvality a hodnoty, ktoré si môžete objednať, alebo poskytnúť kupujúcemu možnosť od zmluvy odstúpiť (zrušenie objednávky) prostredníctvom e-mailu. Ak si kupujúci neželá objednať náhradné výrobky a chce od zmluvy odstúpiť alebo objednávku zrušiť, predávajúci uhradí akúkoľvek hodnotu, ktorú kupujúci zaplatil, a to v lehote 14 dní od doručenia e-mailu.

3.3. Za predpokladu, že kupujúci neodstúpi od zmluvy, nezruší objednávku alebo neprijme náhradný výrobok v primeranej časovej lehote, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a uhradiť kupujúcemu sumu, ktorú zaplatil, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho.

4. Platobné a cenové podmienky

4.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase potvrdenia objednávky predávajúcim, a to riadne a včas. Ak predávajúci zistí chybu v cene akéhokoľvek výrobku, ktorý si kupujúci objednali, bezodkladne ho bude informovať a poskytne mu možnosť potvrdenia objednávky v správnej cene, alebo jej zrušenia prostredníctvom e-mailu alebo písomne. Ak sa predávajúcemu nepodarí kontaktovať kupujúceho, objednávka sa bude považovať za zrušenú a zaplatená suma bude kupujúcemu celá vrátená v lehote 14 dní od zrušenia.

4.2. Predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu akýkoľvek výrobok za nesprávnu nižšiu cenu (aj keď už zaslal potvrdenie o dodávke), ak je chyba v cene zjavná a neomylná a mohli ste ju odôvodnene rozpoznať ako nesprávnu cenu.

4.3. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.dataservis.eu k vybranému tovaru. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. K takto určenej kúpnej cene budú kupujúcemu pripočítané náklady na dopravu tovaru a náklady, ktoré predstavujú poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb za poskytnutú platobnú službu (ďalej ako „Kúpna cena“).,

4.4. V súvislosti s tým a podľa hlavy V kapitoly I smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006, o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, sa za miesto doručenia považuje daný členský štát, v rámci ktorého je tovar doručený, a použiteľná DPH sa udáva v rámci platnej sadzby každého členského štátu, v ktorom sa tovar doručuje na základe zadanej objednávky.

4.5. V súlade s platnými pravidlami a predpismi každej jurisdikcie bude primeraná DPH účtovaná z našej strany, pokiaľ je tovar dodaný zákazníkovi, ktorý je (alebo sa po ňom požaduje byť) zdaniteľnou osobou pre účely DPH.

4.6. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu priamo pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo uhradením dobierky.

5. Dodacie podmienky

5.1. Dodanie tovaru predávajúci realizuje rozvozom alebo expresnou zásielkovou službou (kuriérom) na adresu kupujúceho určenú v objednávke. V prípade voľby kupujúceho, že si tovar prevezme osobne, sa jeho dodanie realizuje predávajúcim a to v jeho prevádzke.

5.2. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar spravidla do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade predávajúceho. Ak predávajúci nemá tovar objednaný kupujúcim v čase ich objednania na sklade, oznámi predávajúci kupujúcemu lehotu, v ktorej bude tovar kupujúcemu dodaný. Ak tovar nie je možné dodať kupujúcemu v lehote 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo je oprávnený dohodnúť sa s predávajúcim na novom dodaní tovaru. Kupujúci je oprávnený využiť u predávajúceho službu expresného dodania tovaru do 24 hodín od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, ktorá je spoplatnená v zmysle cenníka predávajúceho, platného v čase potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru kupujúcemu a kupujúci neodstúpi od zmluvy, je oprávnený predávajúceho požiadať o využitie expres dodania tovaru. V prípade podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený doručiť kupujúcemu tovar expresnou službou na vlastné náklady.

5.3. Dodanie tovaru je zo strany predávajúceho splnené:

a) odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste dodania, ak prepravu tovaru obstaráva predávajúci,

b) odovzdaním tovaru prvému dopravcovi určenému kupujúcim na prepravu alebo odoslaním tovaru kupujúcemu,

c) umožnením kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho v otváracích hodinách predávajúceho.

5.4. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať správnosť a úplnosť dodaného tovaru v zmysle článku 9 VPP. Na neskoršie nahlásenie nedostatkov zistiteľných pri prevzatí tovaru predávajúci nebude prihliadať.

5.5. Kupujúci má právo odmietnuť objednávku s chybami alebo potvrdiť prevzatie objednávky s chybami a následne postupovať podľa zásad vybavovania reklamácií, ktoré tvoria súčasť týchto podmienok. V prípade zamietnutia prevzatia objednávky s chybou bude všetky výdavky spojené s vrátením objednávky znášať predávajúci.

5.6. Na neskoršie nahlásenie nedostatkov zistiteľných pri prevzatí tovaru predávajúci nebude prihliadať. V prípade neprevzatia doručeného tovaru z iného dôvodu ako je odmietnutie objednávky s chybami hradí kupujúci oprávnené náklady vzniknuté predávajúcemu v plnej výške. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, týmto dojednaním nie je dotknuté ustanovenie §10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.7. Ak kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní od vyzvania k prevzatiu tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Osobné prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom dodacieho listu, kde zároveň čitateľne uvedie svoje meno a priezvisko. Ak dodací list nebol z akéhokoľvek dôvodu vyhotovený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom faktúry, ktorá v tomto prípade slúži ako dodací list. Ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak, prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prvým dňom omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.

6. Podmienky používania našej webovej lokality

6.1. Používaním tejto webovej stránky a zadaním objednávok na nej ako užívateľ súhlasíte s nasledovným:

a) Webovú lokalitu budete využívať len na zadávanie otázok a právne platných objednávok.

b) Nebudete zadávať žiadne falošné ani podvodné objednávky. Ak existuje odôvodnené podozrenie, že bola vykonaná objednávka tohto typu, bude predávajúci oprávnený ju zrušiť a informovať príslušné orgány.

c) Poskytnete nám pravdivú, úplnú a presnú e-mailovú adresu, poštovú adresu či iné kontaktné údaje. Zároveň súhlasíte s tým, že v prípade potreby tieto informácie môžeme použiť, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s vašou objednávkou.

6.2. Ak nám neposkytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme, objednávku nebudete môcť zadať.

6.3. Zadaním objednávky na tejto webovej lokalite vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov, ste právne spôsobilý uzatvárať záväzné zmluvy a plne súhlasíte s podmienkami. Okrem toho vyhlasujete a potvrdzujete, že pred zadaním objednávky sme vás dostatočne informovali o úkonoch potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy, a to ich opisom v týchto podmienkach nachádzajúcich sa na príslušnej podstránke webovej lokality, o tom, že kúpna zmluva nebude uložená v elektronickej verzii, pričom máte právo požiadať o ňu písomnou formou, a že jazyk ponúkaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.

7. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa

7.1. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, má kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru a to bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru

7.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.3. Kupujúci, je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci a ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.dataservis.eu. (Príloha č. 1 týchto VPP)

7.4. Tovar vrátený kupujúcim nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale, ak je to možné a pri jeho vrátení je kupujúci povinný doložiť doklad o kúpe tovaru.

7.5. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tovar vrátiť predávajúcemu, a to na adresu sídla spoločnosti ak sa s predávajúcim nedohodli inak. Pri odstúpení od zmluvy zná

Login

Zlý email alebo heslo

Triedy a označenia produktov

Technický stav všetkých nami predávaných produktov je 100%. Pre všetky nami predávané produkty platí plná záruka ako na nové produkty.

Rozdelenie batérií Refurbished notebookov do tried na základe testovania špeciálnym záťažovým testom:

NB

nová batéria    (** Záruka na kapacitu 12 mesiacov)

VD

70 - a viac min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka ale je zlá  -  nefunkčná)

Rozdelenie Refurbished notebookov do kozmetických tried:

A- Trieda

Najpredávanejšia trieda, garancia dobrého vzhľadu. Minimálne kozmetické vady (drobný škrabanec na plaste,...) Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu. Displej je v 100% stave, ako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stave, avšak notebook vykazuje väčšie stopy predošlého zaobchádzania a kozmetické vady sú viditeľnejšie. Hardware 100% stav.

B Trieda

Viac viditeľné kozmetické vady na plastoch a displeji. Zariadenie je samozrejme 100% funkčné a vady nemajú vplyv na technický stav produktu. Detailné fotky produktov nájdete v Galérii, kde si vyhovujúci kus môžete rovno objednať.

Rozdelenie Refurbished monitorov do kozmetických tried:

A Trieda

Displej 100% stav, viditeľné známky používania možu byť len na plastoch.

A- Trieda

Minimálne kozmetické vady na displeji ktoré pri bežnej práci tažko identifikovať (vadný pixel, škrabanček), známky používania povolené aj na plastoch.

B+ Trieda

Väčšie kozmetické vady na displeji (napríklad väčší škrabanec, viac vadných bodov, vačší fľak) avšak neprekážajú pri práci a sú plne použitelné

B Trieda

Značné poškodenia displeja, plastov, napríklad pixelové pásy, veľké škrabance a podobne. Využitelné na menej používaných miestach, napríklad k serverom atd. Veľké cenové zvýhodnenie. V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Refurbished all in one do kozmetických tried:

A Trieda

Display 100% stav, minimálne kozmetické vady.

A- Trieda

Minimálne viditeľné drobné vady na pohľadovej časti. Väčšie kozmetické vady prípustné nepohľadových strán (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menšie kozmetické vady aj na displaji (neprekážajú pri práci ) viditeľnejšie kozmetické vady aj na pohľadových stranách.

B Trieda

Väčšie kozmetické vady na displaji (neprekážajú pri práci ), poškodenia plastov môžu byť väčšie (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnenie! V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Renew produktov:

G GOLD

tovar v 100% stave. Žiadne známky použitia v originálnom balení.

S SILVER

tovar v 100% stave, bez viditeľnejších stôp akéhokoľvek zaobchádzania, chýba len pôvodný obal. Plná záruka ako na nové.

B BRONZE

môže obsahovať jemné, málo viditeľné škrabance, vzniknuté pri remarketed procese, prípadne výrobné vady na šasi ntb. Cenové zvýhodnenie. Plná záruka ako na nové.

B- BRONZE-

Viditeľné známky používania, väčší počet škrabancov / rýh. Škrabance na displeji, bez fľakov. Informujte sa o stave u obchodníkov. Najväčšie cenové zvýhodnenie. Záruka ako na nové. Foto na  vyžiadanie u obchodníka.

Reklamačné podmienky

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.